1. Home
  2. /
  3. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hope Special Sizes, gevestigd te Amsterdam
Versie geldig vanaf 06-02-2017
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hope Special Sizes en op iedere tussen Hope Special
Sizes en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite van Hope Special Sizes. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Hope Special Sizes behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd
te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet
door Hope Special Sizes erkend.
1.4 Hope Special Sizes garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hope Special Sizes bestellingen tenminste binnen 14 dagen
uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 14 dagen of anders overeengekomen
levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen
vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14
dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en
ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Hope Special Sizes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hope Special
Sizes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken
of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de
afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te
retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens
over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij
Hope Special Sizes. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken
van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in
die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen
beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige
wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Hope Special Sizes zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hope Special Sizes binnen 14 dagen na goede ontvangst van de
retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de
retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige
aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij
retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken
terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering
worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
waarvan de verzegeling na levering is verbroken
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel
kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hope Special Sizes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van
Hope Special Sizes. Hope Special Sizes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan
derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Hope Special Sizes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke
behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Hope Special Sizes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van
deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan
tot terugzending aan Hope Special Sizes) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te
melden aan Hope Special Sizes. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie indien van toepassing). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht
tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Hope Special Sizes gegrond worden bevonden, zal Hope Special Sizes de geleverde
zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Hope Special Sizes
bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hope Special Sizes) tot
het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hope Special Sizes gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Hope Special Sizes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst.
6.5 Hope Special Sizes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hope Special Sizes in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken
aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van Hope Special Sizes en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hope Special Sizes zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hope Special Sizes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Hope Special Sizes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Hope Special Sizes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de
aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Hope Special Sizes en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hope Special
Sizes op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Hope Special Sizes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van
etiketten, etc. op de internetsite van Hope Special Sizes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Hope Special Sizes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten
gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor
haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in
de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Hope Special Sizes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Hope Sopecial Sizes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hope Special Sizes gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Hope Special Sizes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Hope Special Sizes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd
aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Hope Special Sizes aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hope Special Sizes
zolang de afnemer de vorderingen van Hope Special Sizes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hope Special Sizes wegens
tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake
van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Hope Special Sizes geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader
van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze
te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hope Special Sizes of een door Hope
Special Sizes aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hope Special Sizes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al
die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is de afnemer verplicht Hope Special Sizes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te
geven aan Hope Special Sizes.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hope Special Sizesen koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Hope
Special Sizes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,
en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Menu